ᑐᑭᓯᒋᐊᕕᒃᓴᐃᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕕᒃᓴᐃᑦ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ
ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ,... more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᓴᓇᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ