ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ

ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᑎᑦ.

ᐅᑎᓐᓂᒻᒧᑦ ᓴᓇᔨᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᓪᓗ