Akhaluutini Amirinikkut Hivunikhat

Publication Date
February 18th, 2016

Havaktit qayangnarhiyuummiqpaktut havaliraangamik apqutini. Havaktipkaiyiit piliuqtukhat atuqtipkailutiklu titiraqhimayunik Akhaluutini Amirinikkut Hivunikhamik hapummitjutivaktut havaktinin akhaluutinin qayangnarutinin, huli malikhugit pitjutiqaqtut aturutit Nunatsiaqmi Inungnun Apqutit Maligaq unaluunniit Nunavutip Akhaluutikkut Maligaq.