Atuliqtitauyuq RTW pidjutingit

Publication Date
April 9th, 2021

Atuliqtitauyuq RTW pidjutingit ihuatqiyauyukhaugaluaq aatlattumut ihariagiyanginnik timiqutigiyarnut. Uqaqatigiyakhatit tamainnut havaktimiknut aaniqtuqaqtinnagu, taimaa naunairiami qilaminnuaq iniriami ikayuriami havaktuq Havaliffaariamikni qilaminnuaq aaniqnaittumik aaniaqnaittumiklu.