COVID-19 Update

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.  ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ (SEC) ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ

ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᓴ ᐃᓄᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓗᑎ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ!

Employer’s Report of Incident

Employer's Report of Incident is now on WSCC Connect!

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19)

ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᒦᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᒥᑦ ᐊᒻᒪ WSCC-ᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC)

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒃᑯᒫᖃᖅᑎᖢᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᖅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

News Icon

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 31, 2021) – ᒪᐃ 25, 2021-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᕼᐋᒪᓚᖏᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᖓᓃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᖃᔭᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ.  ᕼᐋᒪᓚᖏᑦ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᓂᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᐃᓯᕐᒧᑦ ᐸᓯᔭᐅᔾᔪᑎᒧᑦ ᒪᓕᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ…

Safety Spotlight

icon

ᑕᖃᒪᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᐱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ? ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᐅᙱᖦᖢᓂ ᐃᓂᐅᕗᖅ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ. ᐊᒥᓱᓂ ᖃᐅᑕᒫᖑᔪᒥ ᓱᓕᓂᐅᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᕿᒪᐃᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᖃᖓᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᔪᒃᓴᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ. ᐃᑲᕐᕋᑯᑖᖑᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᓴᓇᓂᕐᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ…