ᐅᑎᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ

ᖃᓄᐃᙱᓪᓗᓂ ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᙱᓕᕌᖓᑕ, ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᕐᓂᖅᓴᐅᓕᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕆᐊᒃᓴᖅ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑎᓕᐅᕆᑦᑎᐊᖅᐳᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᒌᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕋᓱᖕᓂᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᓪᓗ ᐅᑎᕈᓐᓇᓛᖁᓪᓗᒍ:

  • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᒍᑎᓕᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓕᓴᐅᑎᑎᒍ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐅᑯᓄᖓᕐᓗᒋᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᑎᓄᓪᓗ WSCC.
  • ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒪᑕ ᐃᖃᓇᐃᔭᕕᖁᑎᒥᓐᓂ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᒃᐸᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓐᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖅ ᓈᒪᒃᑐᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᓯᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᖅ ᐅᑎᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒥᒃ ᑕᐃᒪᖑᔭᕆᐊᖃᑐᐊᖅᐊᑎ.
  • ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕈᑎᖏᓐᓂ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔨᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐅᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᒥᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓃᑐᐊᖅᐸᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕈᓐᓃᖅᐸᑕ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᔨᒋᔭᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ; ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ; ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᓯᔭᕌᖓᑕ; ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᓂᒡᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ.

ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᕗᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓴᓈᒃᓴᓄᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓕᒫᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᑲᐅᑎᒋᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓴᓇᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᑐᐊᕌᖓᑦ. ᐃᒪᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ. ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᓐᓂᖅᑐᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓈᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᔅᓯ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᔅᓯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖁᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒧᑦ ᐅᕙᓂ ᐅᖄᓚᐅᒻᒥ 1 (800) 661-0792.