ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᖕᓂᒃ. ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 1 (800) 661-0792 ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᕐᔪᐊᕐᓃᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍ WSCC Connect.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ 2015−ᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ (CCOHS), ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ 2015 ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ (WHMIS) ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ.

ᐅᓇ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᑲᔪᓲᖑᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔨᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᖅᓯᓂᕐᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕕᖓᓂ (SDS) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓐᓂ.

ᐅᓇ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖅ ᐃᓇᖏᕈᑕᐅᙱᓚᖅ ᐃᓂᐅᔪᒧᑦ−ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᓇᔨᐅᔪᓂ ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᓴᓇᔨᐅᔪᖅ ᐹᖅᑕᖓᓂ.

ᐅᓇ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕐᓂᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᐅᖄᓚᕕᐅᑕ ᐅᕙᓂ 1-800-661-0792−ᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ 2015, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᖓ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᕕᙵᑕᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ.