ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐱᒃᑯᓴᐅᑎᔪᑦ ᐳᓚᑕᕐᕕᖕᒥ ᐱᖏᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔪᓂᒃ

ᐱᒃᑯᓴᐅᑎᔪᑦ ᐳᓚᑕᕐᕕᖕᒥ ᐱᖏᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔪᓂᒃ

62-ᒋᓕᖅᑖ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᔫᓂ 1, 2019-ᒥ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑦ ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᑦ. ᓈᒻᒪᖏᓕᐅᕈᑎᑕᖃᕌᖓᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᒋᕙᖕᒪᒋᑦ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ.

ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓚᒌᒃᖢᑎᒃ-ᐱᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂ, ᑕᐅᑐᒃᑐᑦ ᑕᐅᑐᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᙶᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐅᑐᒃᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᔪᖏᓐᓂᕆᔭᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒥᖕᓂᑦ ᐃᓕᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓗᑎᒡᓗ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᐱᒡᒍᓴᐅᔾᔪᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖄᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕈᑎᓂᒃ.

ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᒃᑭᑦ WSCC-ᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᑖᐃᑲᓂ ᐋᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᒥ.

ᐅᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ

Fred Bailey
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ
(867) 669-4430
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ