ᐃᓐᓇᓵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ ᑐᖔᓂ 25 ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᒫᒃ “ᐃᓐᓇᓵᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ”, ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓐᓂᕐᓴᐅᕙᑦᑐᑎᒃ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᒐᔭᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᕋᔭᕐᓂᕐᒥᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓴᖕᖏᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖕᖓᖅᑐᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ. ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᓄᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᒐᐅᕗᖅ!

ᐊᐱᕆᒋᑦ. ᐊᓐᓂᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒃ! ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᕆᔭᐅᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐃᓐᓇᓵᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᕐᓂ ᐅᓪᓗᕐᓂ, ᑕᖅᑭᕐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᑯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᑦᓴᖏᓐᓂᑦ ᓄᑖᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓇᓵᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᓂᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᒐᖏᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒍᑦ, ᐅᖃᐅᑎᑦᓴᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᖏᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦᓴᐃᑦ.

ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥ ᐱᓗᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑏᑦ ᑭᖑᕝᕕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ.


 

 

ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2022−, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᖃᕐᒪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᖃᒃᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐅᓕᒪᓂᕐᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑎ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑯᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ (ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ 14−ᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒋᑦ 24−ᓄᑦ) ᓄᓇᕗᕐᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ.

ᑕᐃᒪᓕ ᐱᔪᒪᑐᐊᕈᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ, ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᒋᓚᐅᒃᑭᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᑕᐅᓇᓃᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᒥᑦ ᑲᒪᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᓐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ.

ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ? ᐅᖃᕐᕕᒋᓚᐅᖅᑎᒍᑦ ᐅᕘᓇ.

ᓄᓇᓕᒐᓴᖃᕐᕕᒃ
 
 
ᐅᑭᐅᕆᔭᓐᓄᑦ
ᐅᑭᐅᕆᔭᓐᓄᑦ
 
 
ᐊᕋᒍᖃᕈᓂ 18 ᑐᖔᓂ
ᐊᕋᒍᖃᕈᓂ 18 ᐅᖓᑖᓂ
ᐱᓇᓱᖃᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᕕᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᓂᒃ ᐊᔪᖏᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕘᒥᓗᓐᓃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᓂ?
 
 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᕖᑦ?
 
 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᕐᐲᑦ?
 
 
ᐊᖏᕈᓂ
 
 
ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐱᔪᒪᕕᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ?
One file only.
64 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, avi, mov, mp3, mp4, ogg.