COVID-19 Update

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ  ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᐸᒌᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᐸᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᓴᓇᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐱᑦ ᐃᒡᓗᕕᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐱᓕᕆᖁᔭᕐᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂᓪᓘᓐᓃ? ᕿᑐᕐᖓᔅᓯᓐᓂᒃ ᐸᐃᕆᔨᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓇᔨᒦ? ᑕᐃᒪᑉᐸᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖅ(ᐃᑦ) ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ(ᐃᑦ) ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᐅᕐᓂᒃ. ᐅᓇ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ… more

ᑕᒪᐃᑕᑲᓴᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐱᑎᑕᐅᑦᑕᐅᑎᒋᕙᒻᒪᑕ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒥᒍᑦ. ᐋᓐᓂᕋᐃᑉᐸᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓂᒻᒪᒐᐃᑉᐸᑕ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓐᓄᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᒍᑦ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ. ᐃᓄᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᕙᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ … more

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᖃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ, ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᐅᒋᕗᑦ, ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᓂᑦ, ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᓂᑦ… more

ᓇᒻᒥᓂᕐᒥᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᔪᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᒥᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ. ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᐹᖑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪ ᓂᐅᕕᐊᕆᔪᓐᓇᑕᓐᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᒧᑦ. ᐱᒋᐊᓐᖓᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᐅᓯᐊᒃᓴᖃᖅᑐᒍᑦ ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᒥᓲᑎᒋᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᑕᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᕈᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ. ᑐᒃᓯᕋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ… more

ᖃᐅᔨᒪᕕᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᒃᓴᖏᑦ ᑳᓐᑐᓛᖃᖅᑎᑕᑎᑦ ᐃᓚᖓᒍᓪᓗ ᑳᓐᑐᓛᖃᖅᑎᑕᑎᑦ? ᐱᖁᔭᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑐᔾᔨᓗᓯ ᐊᑐᓂᖅᓱᕐᓗᓯᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑎᒍᑦ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑖᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ … more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐅᓇ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ (APR) ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.

ᐅᓇ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᓲᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑎᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᐊᓂᒃᑕᐅᓱᖅ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.