ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ


ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ


ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑰᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ

ᓄᓇ ᑲᔾᔮᕐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐊ ᐱᐅᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒃᑐᓂᑦ. ᒪᑯᓇᖓᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᑎᓯᔪᓂᒃ ᐊᓕᒍᕐᓂᑦ, ᐅᖅᓱᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

WSCC-ᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᑕᐃᑯᑎᒎᓇᖅ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᒥ. wscc-ᑯᑦ ᐊᐅᓚᒻᒪᑕ 6-ᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓯᑎᐅᓂᖅᓴᐅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ. WSCC-ᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᖅ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖃᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑎᕝᕕᐅᐃᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᖕᒥ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑕ ᓂᕈᐊᕐᕕᐅᓂᒃᑯᑦ, WSCC-ᑯᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ, ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᑦ ᐱᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᑎᓕᐅᕆᕙᒃᑐᑦ ᐱᕈᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᖢᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ. 

ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ WSCC-ᑯᓐᓂ

  • ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑭᒍᑎᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖑᖃᓯᐅᑎᓇᔭᖅᑐᑦ
  • EFAP-ᓄᑦ
  • ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ  
  • ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ

ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐲᑦ ᓅᑐᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ?

ᒪᔾᔭ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᑕᕐᕖᑦ:

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ WSCC-ᑯᓐᓂ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ ᐅᓇᐅᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.