ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐊᑐᐊᒐᖓ: ᐃᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᕈᑏᑦ

Teaser
ᐃᔨᖃᕈᓐᓃᕐᓂᖅ ᓴᓇᔨᐅᑉ ᐃᓅᓯᖓᓂᒃ ᐊᓯᙳᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᓂ. ᐃᔨᕗᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓴᕋᐃᖢᑎᒃ. ᐋᓐᓂᕈᑎᐅᔪᑦ ᑕᑯᓪᓗᒋ ᐊᒻᒪ ᒥᑭᑦᑐᑯᓘᖂᔨᓗᑎᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᕐᓯᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᙱᒃᑯᑎᒃ. ᐃᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᕈᑏᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐋᓐᓂᕐᓇᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪ ᑕᕿᒐᓴᖕᓂ ᒪᒥᒐᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ. ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᑦ ᐃᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᕈᑏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ.