ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐊᑐᐊᒐᖓ: ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᒪᓕᒐᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᔭᓅᖅᑐᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᖅ

Teaser
ᓴᓇᕐᕈᑎᐅᕙᒃᑐᑦ ᕿᔪᓕᕆᔨᓄᑦ, ᒪᑯᐊ ᑎᒍᒥᐊᒐᒃᓴᑦ ᐅᐊᔭᒨᕇᐊᓕᖕᓄᑦ ᕿᔾᔮᖅᓯᔾᔪᑏᑦ, ᖃᐃᖃᒃᓴᕈᑏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᓪᓘᑎᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐋᓐᓂᕐᔪᐊᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ: ᐅᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ – ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐊᑐᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᓪᓗ.