ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᕈᑏᑦ - ᖁᐊᔭᕿᓐᓃᑦ, ᓈᓐᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐹᓪᓚᓐᓃᑦ

Publication Date
January 29th, 2016

 

ᔮᓄᐊᕆ 20, 2016-ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᓂᓪᓗᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᓂᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᖢᓂᓗ, ᖁᐊᐃᓪᖢᓂ ᐅᕐᕈᒐᒥ ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓂᓚᒐᓛᒃᓯᒪᔪᒧᑦ ᒪᓂᖅᑲᒧᑦ, ᐊᒡᒐᐅᔾᔮᖅᖢᓂ ᑕᓕᕐᒥᒍᓪᓗ. ᑕᐃᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅᓯᐅᑏᖕᓂᒃ ᑲᒫᓘᖕᓂᒃ ᐳᑐᒍᐊᒍᑦ ᑎᓯᔫᖕᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᖅᓯᐅᑕᐅᓚᐅᖏᑦᑑᒃ. ᐊᑐᓚᐅᕋᓂᓗ ᖁᐊᑦᑖᔾᔭᐃᒃᑯᑏᖕᓂᒃ. ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒡᓗ ᐊᑐᑦᑎᐊᓚᐅᕐᓂᖏᓪᖢᓂ ᐊᓂᓕᕋᒥ ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᓂᑦ.
 
ᔮᓄᐊᕆ 24, 2016-ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᓂᓪᓗᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᑦ, ᒪᓂᖅᑲᒧᑦ ᑐᑎᓪᓗᓂ, ᖁᐊᐃᓪᖢᓂ ᐅᕐᕈᒐᒥ ᐊᐳᑎᒧᑦ ᓂᓚᒐᓛᒃᓯᒪᔪᒧᑦ, ᓂᐅᖓ ᓇᐱᓪᓗᓂ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ. ᑕᐃᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅᓯᐅᑏᖕᓂᒃ ᑲᒫᓘᖕᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᖅᓯᐅᑕᐅᓚᐅᖏᑦᑑᒃ. ᐊᑐᓚᐅᕋᓂᓗ ᖁᐊᑦᑖᔾᔭᐃᒃᑯᑏᖕᓂᒃ.
 
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᖅᓯᒪᕗᑦ
 
ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ: 41. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᒫᓗᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᓗᒋᐊᓖᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ: 100. (1) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ (a) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᑲᒫᓗᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᓈᒻᒪᒃᑑᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖏᑉᐹᓪᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᓄᑦ; ᐊᒻᒪ (b) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑐᐃᓐᓴᕆᐊᖃᕈᓂ ᐅᖁᒪᐃᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑕᒐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᐱᑐᓂ ᑲᑉᐳᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓂᕐᒥᑦ ᑲᒫᓗᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.
 
ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒦᓐᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ
 
ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᓇᑎᖏᑦ, ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ, ᒪᔪᕋᐅᑏᑦ, ᐱᓱᒡᕖᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒫᓗᒃᓯ ᓱᕐᕋᑰᖏᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ, ᓈᒻᒪᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓄᑦ, ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᓂᖃᕈᔪᖏᑦᑎᐊᕐᒪᖔᓪᓗ.
 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒃᓴᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᓯᐅᕋᓕᖅᓱᐃᓂᖅ, ᐊᐳᑕᐃᔭᐃᓂᖅ, ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᑲᒫᓗᖕᓂᒃ, ᖁᐊᑦᑖᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᔪᕋᐅᑎᓃᓪᓗᓂ, ᐃᑯᕐᕋᕐᒥ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᑦ ᐊᓂᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓗᓂ.