ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᓇᔫᑎᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᑦᑐᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᖕᓂᒃ. ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 1 (800) 661-0792 ᑐᕌᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒧᑦ. ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᖃᓄᐃᕐᔪᐊᕐᓃᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍ WSCC Connect.

ᐊᐳᑕᐃᔭᐃᔪᒧᑦ ᑲᑕᔾᔭᐃᒃᑯᑎ

Publication Date
November 27th, 2014

ᐅᑭᐅᖑᓕᕌᖓᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᓯᓚ ᓂᒡᓚᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᒡᓗᖓᑕ ᖄᖓᓂᑦ ᐊᐳᑏᔭᐃᓲᖑᒻᒪᑕ. ᐃᓚᖏᑦ, ᐃᔪᒃᑲᔾᔭᐃᑯᑎᖃᕐᓇᑎᒃ ᐱᓕᕆᕙᒻᒪᑕ.