ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ (NTFL) ᑲᒪᔨᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒃᑯᑦ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂᓗ. ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᓕᒫᒥ ᓄᓇᕘᒥᓗ.

ᕿᕐᓂᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓂᒪᓐᓇᐃᑦ ᐋᓐᓂᖅᐸᒃᑐᓪᓗ ᐱᑕᖃᙱᑎᑦᑐᓐᓇᖅᐸᕗᑦ.

 

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓴᓂᕋᕐᒧᐊᖅᑐᒃᓴᖅ