ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᔪᙱᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᓴᓇᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. WSCC-ᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑐᓂᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ
 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ
 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ 2019