ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᔪᙱᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᓴᓇᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. WSCC-ᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑐᓂᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ
 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ
 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ 2019