COVID-19 Update

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᖄᓚᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.  ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ

ᐊᑎᓕᐅᕆᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᖃᑎᒌᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ!

ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒍᓰᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ
ᐊᐃᕐᕆᓕ 2021 EnglishFrançais | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᒫᑦᓯ 2021 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᕕᕝᕗᐊᕆ 2021 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᔮᓐᓄᐊᕆ 2021 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᑎᓯᐱᕆ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᓄᕕᐱᕆ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᐅᑐᐱᕆ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᓯᑦᑎᒻᕙ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᐊᐅᒡᒐᓯ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᔪᓚᐃ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᔫᓂ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᒪᐃ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᐄᐳᓗ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᐄᐳᓗ COVID-19 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᒫᑦᓯ COVID-19 English | Français
ᒫᑦᓯ COVID-19 English | Français
ᕕᐅᓪᓗᐊᓕ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔭᓐᓄᐊᓕ 2020 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᑏᓯᒻᕙ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᓅᕙᐃᒻᕙ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐆᑦᑑᕝᕙ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᓯᑦᑎᒻᕙ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐊᐅᒡᒐᓯ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔪᓚᐃ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔫᓂ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᒪᐃ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐄᐳᓗ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᒫᑦᓯ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᕕᐅᓪᓗᐊᓕ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔭᓐᓄᐊᓕ 2019 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᑏᓯᒻᕙ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᓅᕙᐃᒻᕙ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐆᑦᑑᕝᕙ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᓯᑦᑎᒻᕙ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐊᐅᒡᒐᓯ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔪᓚᐃ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔫᓂ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᒪᐃ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐄᐳᓗ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᒫᑦᓯ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᕕᐅᓪᓗᐊᓕ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔭᓐᓄᐊᓕ 2018 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᑏᓯᒻᕙ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᓅᕙᐃᒻᕙ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐆᑦᑑᕝᕙ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᓯᑦᑎᒻᕙ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐊᐅᒡᒐᓯ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔪᓚᐃ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔫᓂ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᒪᐃ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᐄᐳᓗ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᒫᑦᓯ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᕕᐅᓪᓗᐊᓕ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun
ᔭᓐᓄᐊᓕ 2017 English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuinnaqtun