ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐅᑎᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᔅᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ

ᐅᑎᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᔅᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ
ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ,... more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᖏᑦ
ᐅᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐱᑕᖃᕈᑕᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑕᑯᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ... more
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᐊᖅᑯᓯᐅᕈᑎᖓᑦ ᐋᖅᑭᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᓄᓱᒃᓯᔪᑦ (ᐱᓪᓗᐃᔪᑦ), ᐃᓕᙵᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓕᒃᑐᑦ