ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᓴᓇᓂᒻᒧᑦ (RTW) ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᓪᓗ

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᓴᓇᓂᒻᒧᑦ (RTW) ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᓪᓗ

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐱᒡᒪᕆᐅᒐᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ. ᐅᑎᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᖕᓄᑦ (RTW) ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ, ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᖓᑕᓗ ᐊᑲᐅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓕᖁᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᕝᕙᓂ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ (RTW), ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ-ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ.

ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ: 1 (800) 661-0792.​