COVID-19 Update

ᑕᒪᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ  ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᐸᒌᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐅᐸᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᓴᓇᓂᒻᒧᑦ (RTW) ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᓪᓗ

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐱᒡᒪᕆᐅᒐᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ. ᐅᑎᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᖕᓄᑦ (RTW) ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ, ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᖓᑕᓗ ᐊᑲᐅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓕᖁᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᕝᕙᓂ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ (RTW), ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ-ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ.

ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ: 1 (800) 661-0792.​